Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Algemeen, bestuur
          Bestuur pastorale eenheid
De bisschop heeft bij besluit van 18 december 2003 de Pastorale Eenheid ingesteld.

Gezamenlijke doelomschrijving

  • Het rond het eigen kerkgebouw in stand houden van twee vitale geloofsgemeenschappen, die geloofsgroei bevorderen.

  • Het goed functioneren van de daartoe benodigde werkgroepen.

  • Het waarborgen van de continuïteit van de pastorale zorg en liturgie.

  • Het hierin actief deelnemen van parochianen die zich bewust zijn van hun mede verantwoordelijkheid voor het samen kerk-zijn en die bereid zijn daartoe onderling samen te werken en zich gelovig te laten vormen en toerusten.

  • Het gezamenlijk voeren van vrijwilligersbeleid.

-Het bestuur van de Pastorale Eenheid heeft tot taak de pastoor en de pastoraatsgroep te adviseren over het pastoraal beleid. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van beide parochies en voor een doelmatige aanwending van de financiële middelen, met dien verstande dat het vermogen en de geldmiddelen van de twee parochies wel gescheiden blijven.
-Voor wat betreft de samenstelling van het bestuur is het streven dat de twee parochies met een gelijk aantal van drie leden zijn vertegenwoordigd, zodat het bestuur bij voorkeur zal bestaan uit de pastoor en zes leden uit de twee parochies.


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product